We are here to help!

Go ahead, ask us anything.

Xét nghiệm Covid-19

Tôi có thể được hướng dẫn về việc đọc kết quả xét nghiệm Covid-19 qua đâu?
Các kết quả của chúng tôi được cung cấp cho khách hàng với các chú thích diễn giải chi tiết, các khuyến cáo, miễn trừ trách nhiệm và hướng dẫn song ngữ. Khá...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 10:58 SA
Giá trị CT là gì?
Ngưỡng chu kỳ (CT) là một giá trị số được tạo ra trong quá trình xét nghiệm RT-PCR Covid-19. Nói một cách đơn giản, giá trị CT là số chu kỳ mà mẫu phải chạy...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 10:58 SA
Kết quả của tôi có được cập nhật lên ứng dụng PC-Covid không?
Diag có nghĩa vụ phải khai báo đầy đủ kết quả xét nghiệm Covid-19 đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) và cập nhật lên ứng dụng PC-Covid thông qua cổng th...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 10:59 SA
Xét nghiệm RT-PCR Covid-19 là do Diag thực hiện hay do Diag hợp tác với đơn vị khác?
Xét nghiệm RT-PCR Covid-19 được thực hiện tại phòng xét nghiệm trung tâm của Diag.
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 11:00 SA
Khi nào thì tôi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR Covid-19?
Thời gian trả kết quả hiện tại của Diag đối với xét nghiệm RT-PCR Covid-19 là trong vòng18-22 giờ kể từ khi phòng xét nghiệm trung tâm nhận được mẫu. Tuy nh...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 11:00 SA
Những biến đổi nào có thể thay đổi giá trị CT?
Tải lượng vi rút có thể thay đổi tùy thuộc vào loại bệnh phẩm được lấy và lượng bệnh phẩm được thu thập. Các biến đổi bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giá trị...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 11:00 SA
Kết quả không hợp lệ hoặc âm tính giả là gì?
Kết quả không hợp lệ được đưa ra khi chất lượng mẫu bệnh phẩm không đạt. Thời gian lấy mẫu không chính xác, lấy quá sớm (1 - 3 ngày) sau khi phơi nhiễm gây ...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 11:01 SA
Tại sao tôi xét nhiệm RT-PCR Covid-19 ở Diag cho giá trị dương tính, nhưng làm ở phòng khám khác thì cho giá trị âm tính?
Rất khó dự đoán tại sao một phòng xét nghiệm cho kết quả dương tính và phòng xét nghiệm khác cho kết quả âm tính. Sự khác biệt dựa trên nhiều yếu tố: Thời...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 11:28 SA
Mẫu bệnh phẩm nào được sử dụng để thực hiện xét nghiệm RT-PCR Covid-19 tại Diag?
Xét nghiệm RT-PCR Covid-19 tại Diag sẽ sử dụng mẫu từ dịch mũi ở người lớn và dịch hầu họng ở trẻ em.
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 11:28 SA
Các bệnh viện công thường cho kết quả âm tính nếu CT > 30, nhưng tại sao kết quả tại Diag kết luận âm tính nếu CT > 37?
Tất cả các tiêu chuẩn về ngưỡng cắt của giá trị CT đều phụ thuộc từng phòng xét nghiệm và bộ dụng dụng cụ xét nghiệm cụ thể. Chúng tôi tại Diag sử dụng các ...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 11:29 SA