Ngưỡng chu kỳ (CT) là một giá trị số được tạo ra trong quá trình xét nghiệm RT-PCR Covid-19. Nói một cách đơn giản, giá trị CT là số chu kỳ mà mẫu phải chạy để vi rút có thể được phát hiện. Hầu hết các xét nghiệm RT-PCR Covid-19 sử dụng ngưỡng CT là 35-40 chu kỳ, vì vậy bất kỳ mẫu nào có giá trị CT dưới ngưỡng này sẽ được coi là dương tính.