Diag có nghĩa vụ phải khai báo đầy đủ kết quả xét nghiệm Covid-19 đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) và cập nhật lên ứng dụng PC-Covid thông qua cổng thông tin <kbyt.khambenh.gov.vn>. Tình trạng và thông tin trên ứng dụng PC-Covid sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý.