Thời gian trả kết quả hiện tại của Diag đối với xét nghiệm RT-PCR Covid-19 là trong vòng18-22 giờ kể từ khi phòng xét nghiệm trung tâm nhận được mẫu. Tuy nhiên, tùy vào tình hình và yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ xem xét và cố gắng để cung cấp kết quả xét nghiệm sớm hơn thời gian quy định nêu trên.