Có, kết quả xét nghiệm của khách hàng tại Diag được bảo mật hoàn toàn theo các tiêu chuẩn quy định liên quan đến dữ liệu y tế cá nhân và quyền riêng tư (tham khảo các văn bản pháp luật liên quan).